วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

   1. หลักการและเหตุผล


       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินเพื่อทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทยากจน ห่างไกลและทุรกันดาร จึงทรงทราบสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ด้วยความห่วงใยจึงมีพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรและปศุสัตว์ เพื่อให้เกษตรกรมีโอกาสมากขึ้นในการเข้าถึงแหล่งความรู้ด้านวิชาการเกษตรสมัยใหม่ มีโอกาสเรียนรู้และเห็นตัวอย่างของความสำเร็จของการผลิตในพื้นที่ต่างๆ สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมของตนเองอย่างได้ผล ที่สำคัญ คือ ทรงเน้้นเรื่องการค้นคว้า ทดลอง และวิจัยหาพันธุ์สัตว์ต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น โค กระบือ แพะ แกะและสัตว์ปีก เพื่อแนะนำให้เกษตรกรนำไปปฏิบัติได้ ใช้เทคโนโลยีที่ง่าย ไม่ซับซ้อน ราคาถูก หรือเทคนิควิธีการดูแลเหมาะสมกับสภาพสังคมและสภาพแวดล้อมท้องถิ่นนั้นๆ โดยมีพระราชประสงค์เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยเฉพาะด้านอาหารเป็นอันดับแรกและทำการเกษตรผสมผสาน เพื่อลดความเสี่ยงและมีรายได้ตลอดปี
     กรมปศุสัตว์ น้อมรับพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระราชวงศ์ ซึ่งนอกจากจะมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการหลายๆโครงการเพื่อเป็นตัวอย่าง เป็นแหล่งสร้างงาน ช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจนในเขตพื้นที่ใกล้เคียง เป็นแหล่งผลิตอาหาร แหล่งการศึกษาเรียนรู้ การดูงาน เพื่อแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรแล้ว ยังทรงมีพระราชดำริในการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารได้รับสารอาหารที่จำเป็นเพื่อการเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและมีสุขภาพดี รวมทั้งเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากธรรมชาติ ดังนั้น การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านปสุสัตว์ซึ่งดำเนินการทุกภาคของประเทศ จึงมีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่โดยยึดหลักการช่วยเหลือเกษตรกรให้พึ่งพาตนเองได้ไม่เดือดร้อน อาศัยความสามาัคคีของคนในชุมชน ประหยัด ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า พัฒนาต่อเนื่อง สร้างความยั่งยืน เป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชดำริ

   2. วัตถุประสงค์
      1. เพื่อศึกษาวิจัยทดสอบงานด้านปศุสัตว์ และหาแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่นั้นๆแล้วเผยแพร่สู่เกษตรกร
      2. เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในชุมชนพื้นที่สูงโครงการ ให้เกษตรมีอาหารโปรตีนบริโภคและมีอาชีพรายได้ที่มั่นคง
      3. เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียน เป็นอาหารกลางวันของนักเรียนและเป็นประโยชน์ด้านการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน

   3. ลักษณะการดำเนินงาน
      ดำเนินงานเพื่อสนองพระราชดำริของทุกพระองค์ที่พระราชทานเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์ แก้ไขปัญหาขาดสารอาหารโปรตีนในถิ่นทุรกันดาร และพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ืที่ดีขึ้น มีลักษณะการดำเนินงาน ดังนี้
     1. ศึกษาวิจัย ทดสอบการปศุสัตว์ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาและวางแผนพัฒนาอย่างเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่นั้นๆ
     2. สาธิตการเลี้ยงสัตว์ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรและผู้สนใจ และผลิตลูกสัตว์สนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง
     3. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร ครู นักเรียนและชุมชน ในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง ให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการเลี้ยงสัตว์ การป้องกันโรคสัตว์และการขยายพันธุ์สัตว์ เพื่อให้เกษตรกร ครูและนักเรียน มีความรู้ สามารถปฏิบัิติงานเลี้ยงสัตว์ของตนเอง รวมทั้งถ่ายทอดให้ผู้สนใจในชุมชนได้
    4. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์สู่เกษตรกรและโรงเรียน โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตเบื้องต้น เพื่อให้สามารถเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์เป็นอาหารโปรตีนบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายเป้นรายได้ เป็นอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน แก้ไขปัญหาการขาดสารอาหารโปรตีนและเป็นประโยชน์ด้านการเรียน การสอนในโรงเรียน ตลอดจนเป็นแหล่งความรู้ของชุมชน